Về thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

I. Căn cứ pháp lý

 1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010;
 2. Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
 3. Ngh đnh s 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 ca Chính ph v sn xut, kinh doanh rượu;
 4. Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính Phủ Về sản xuất, kinh doanh rượu;
 5. Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính Hướng dn thc hin mt s điu ca Ngh đnh s 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 ca Chính ph v sn xut, kinh doanh rượu;
 6. Thông tư số 77/2012/TT-BTC  ngày 16 tháng 5 năm 2012 Của Bộ Tài chính Quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí thm đnh kinh doanh hàng hoá, dch v hn chế kinh doanh; phí thm đnh kinh doanh hàng hoá, dch v kinh doanh có điu kin thuc lĩnh vc thương mi; l phí cp Giy chng nhn đ điu kin kinh doanh; l phí cp Giy phép kinh doanh thuc lĩnh vc thương mi và l phí cp Giy phép thành lp S Giao dch hàng hoá;
 7. Quyết định số 2435/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 21/5/2009 phê duyệt quy hoạch phát triển ngành rượu – bia – nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.

II. Nội dung tham vấn thủ tục cấp giấy phép sản xuât rượu

 1. Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
  Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP, để được cấp giấy phép sản xuất rượu, Quý Công ty cần đáp ứng các điều kiện sau:
  • Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu.
  • Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia – Rượu – Nước giải khát đã được Bộ Công thương được phê duyệt;.
  • Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp (có hồ sơ chứng minh).
  • Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.
  • Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam.
  • Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.
  • Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm…
 2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu
  • Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh; bản sao hợp lệ giấy chứng nhận mã số thuế.
  • Tài liệu liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người:
   • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 05 năm gần nhất, trong đó cần nêu rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm rượu, các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận (đối với các cơ sở sản xuất rượu đang hoạt động).
   • Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (sản lượng từng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận) cho 05 năm tiếp theo kể từ năm xin cấp Giấy phép.
   • Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, chiết rót…
   • Bảng kê danh mục thiết bị chuyên ngành đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn.
   • Bảng kê danh mục các máy móc, thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm; bản thiết kế hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm.
   • Bảng kê diện tích, sơ đồ thiết kế nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu nhà xưởng, công trình và quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…).
   • Bản sao hợp lệ bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn, giấy chứng nhận sức khỏe và Hợp đồng lao động với người lao động có chuyên môn kỹ thuật, người trực tiếp sản xuất.
  • Tài liệu liên quan đến chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm:
   • Bản sao hợp lệ hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng.
   • Bản sao hợp lệ của giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
   • Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu.
  • Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ:
   • Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với nhà máy có công suất thiết kế từ 100.000 lít sản phẩm/năm trở lên) hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
   • Bản sao hợp lệ văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy do cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp.
   • Hồ sơ thiết kế và danh mục phương tiện, thiết bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy.
 3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
  • Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên.
  • Sở Công Thương địa phương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu tại địa phương có quy mô dưới 03 triệu lít/năm.