In trang này

Tham vấn pháp lý về xin cấp giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

11 Tháng 6 2015 Author :  
 1. Cơ sở pháp lý
 • Luật xây dựng số 50/2014/QH13.
 • Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.
 • Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.
 • Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Thông tư số 01/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 08/05/2012 Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
 • Điều kiện Nhà thầu nước ngoài được cấp Giấy phép thầu
 • Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ thì để được cấp giấy phép thầu, nhà thầu nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện và yêu cầu sau:

  • Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:
  • Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.
  • Đã có hợp đồng giao nhận thầu.
  • Phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép).
  • Phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.
  • Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:
  • Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.
  • Đã có hợp đồng giao nhận thầu.
  • Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép).
  • Phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.
  • Ngoài các điều kiện trên, để được cấp Giấy phép thầu, nhà thầu nước ngoài còn phải không thuộc vào một trong các trường hợp sau:
  • Không sử dụng thầu phụ Việt Nam theo hồ sơ đã được cấp giấy phép thầu trước đó.
  • Không thực hiện chế độ báo cáo từ 3 kỳ trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2012/TT-BXD đối với các công việc nhận thầu theo giấy phép thầu đã được cấp trước đó.
  • Vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan, như quy định về sử dụng lao động, an toàn lao động, nộp thuế, chất lượng công trình... và đã bị xử phạt do vi phạm các quy định này từ 2 lần trở lên.
  5851 Views
  HQC Law Firm

  Latest from  HQC Law Firm

  Đăng nhập để bình luận
  We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…